Notka prawna :

LM Investments informuje, że nie wykonuje działalności maklerskiej
składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach. Transakcje dokonywane przez inwestorów uważa się za ich własne, niezależne decyzje. LM Investments nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami inwestorów
LM Investments i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym LM Investments nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych analiz.

Inwestorzy muszą być świadomi, że wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Akcje
Kontrakty
Opcje
Forex
Waluty
Metale
Fundusze
Towary